WYJĄTKOWE ŚRODOWISKA

Do wyjątkowych też należą środowiska, w których ten stan rzeczy próbowano skorygować w okresach późniejszych, kiedy klapy specjalne już funkcjonowały. Pochodną tego jest niezbyt przychylne nastawienie doi klas specjalnych i ich uczniów, nie zawsze właściwe do­cenianie potrzeb kształcenia specjalnego. Do czynników szczegółowych, ograniczających funkcjonowanie klas specjalnych w warunkach szkół powszechnych, należą między innymi:niekorzystne (dla klas specjalnych) różnice w zakresie warunków materialnych,niewystarczające uwzględnienie problematyki kształcenia specjal­nego w programach pracy,ograniczony udział dzieci upośledzonych w procesie wychowaw­czym i w działaniach o charakterze interwencyjnym,nieprawidłowości w poistępowaniu diagnostyczno-kwalifikacyjnym i weryfikacyjnym wobec uczniów.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!