STOSUNEK DZIECI CHORYCH DO NAUCZYCIELI

168 o-sób — 67,0% ogółu badanych stwierdza zasadniczą różnicę po­między nauką w szkole macierzystej i szkole sanatoryjnej uznając, że szkoła sanatoryjna stwarza im większe możliwości odnoszenia sukcesów, a życzliwy stosunek nauczycieli i kolegów decyduje o kształtowaniu mo­tywacji do intensywniejszej nauki szkolnej. Sytuacja szkolna dziecka, na którą składa się: stan społeczny zespo­łów klasowych, stosunek nauczyciela do ucznia oraz pozycja w (zespole równieśniczym, determinuje jego postępy w nauce i ma ogromne znacze­nie dla wyników procesu dydaktycznego i wychowawczego (M. Tyszko- wa, 1964). Dla określenia stosunku badanych uczniów do obowiązków szkolnych zajęto się analizą wypowiedzi uzyskanych w wywiadzie, do­tyczących oceny ich kontaktów z nauczycielami w szkołach sanatoryj­nych i macierzystych. Wyróżniono cztery kategorie odpowiedzi określa­jących stosunek nauczycieli do uczniów jako bardzo przychylny, pozy­tywny, obojętny i negatywny.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!