ROZPATRYWANIE POTRZEB

Rozpoznanie potrzeb w zakresie oddziaływań pe­dagogicznych z reguły opiera się na rozmowach z podopiecznymi i ewen­tualnych sprawdzianach wiadomości szkolnych. Wolno więc przyjąć, iż w przeważającej większości przypadków podejmowane działania w sfe­rze pedagogicznej mają charakter intuicyjny. Przy czym nie wykorzystu­je się nawet istniejących możliwości diagnozowania, psychologicznego. Zagadnienie procedur postępowania rewalidacyjnego wymaga nieco szerszego omówienia. Usystematyzowane, wieloetapowe rozwiązywanie problemów uczniów napotykających na określone trudności jest prze­cież w pedagogice znane od dziesiątków lat, jako „caise study” w pierw­szym etapie i „case work” w etapie drugim. W literaturze przedmiotu (pedagogice opiekuńczej i rewalidacyjnej) upowszechnione są koncepcje „zespołu rehabilitacyjnego” i w ogóle zasad postępowania korekcyjne- -wyrównawczego.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!