POJMOWANIE SYSTEMU SPOŁECZNEGO

Stąd system społeczny pojmowany jako złożona organizacja ról i za­dań winien być zainteresowany pełnym wykorzystaniem wymienionych wyżej możliwości oraz stworzeniem warunków, w których te możli­wości mogłyby się realizować w optymalny sposób. Fundamentalnym wa­runkiem przy tak sformułowanym zadaniu jest więc zapewnienie pro­cesów integracyjnych nie tylko w obrębie rodziny, grupy rówieśniczej, koleżeńskiej, zakładu pracy, szkoły, ale także w szerszym społeczeństwie. Stygmatyzacja oraz towarzysząca jej izolacja społeczna ludzi niepeł­nosprawnych prowadzi do kształtowania się patologicznych ról, postaw bierności i egocentryzmu oraz szeroko pojmowanej alienacji, wtór­nej dewiacji indywidualnej i społecznej. Skuteczność działań rehabilita­cyjnych, resocjalizacyjnych czy leczniczo-wychowawczych w dużej mie­rze zależy także od stopnia integracji społecznej osób sprawnych i nie­pełnosprawnych, i to jest dość oczywiste. Zależy ona jednak nie tylko od tego. Konieczny jest także inny rodzaj integracji i kooperacji, a mia­nowicie teorii i praktyki, sprzęgnięcie działań teoretyków ii praktyków, techników i humanistów. Bez wspomnianej integracji dalszy rozwój re­walidacji jako dyscypliny naukowej byłby poważnie utrudniony.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!