MŁODZIEŻ ZE SZKÓŁ SPECJALNYCH

Młodzież ze szkół specjalnych uzyskała nieco wyższe wyniki w za­kresie opanowania treści programowych z języka polskiego i matematyki w porównaniu z młodzieżą klas specjalnych zbiorczych szkół gminnych.Na badanym, terenie widoczna jest znaczna dysproporcja w za­kresie działalności wychowawczej na rzecz uczniów kształcenia masowe­go i specjalnego. Formami aktywności wychowawczej objęci są z re­guły (lub nawet wyłącznie) uczniowie bez odchyleń od normy rozwojo­wej. Dzieci uczęszczające do klas specjalnych uczestniczą w tych for­mach tylko w niewielkim stopniu. Najmniej dla nich dostępne są przy tym zajęcia szczególnie atrakcyjne, cieszące się wśród uczniów najwyższą popularnością.Ograniczony udział uczniów klas specjalnych w procesie wycho­wawczym nie pozostaje bez negatywnego wpływu na (niski) poziom integracji społecznej środowisk.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!