INTEGRACJA DZIECI UCZĄCYCH SIĘ SYSTEMEM INDYWIDUALNYM

W nauczaniu domowym występują trudności zastosowania wielu pomocy nauczania. Trudności te zwiększają się na poziomie szkoły po­nadpodstawowej, szczególnie w zakresie przygotowania zawodowego.Z socjologicznego punktu widzenia klasa lub szkoła jest „[…] zbio­rowością społeczną, której przysługuje określona dynamika grupowa, cha­rakteryzująca się różnymi zjawiskami i procesami społecznymi” (M. Ło- bocki, 1975, 41). Nauczanie w warunkach domowych nie pozwala na powstawanie tej więzi osobowej, która tworzy się „w procesie współ­życia i współdziałania uczniów ze sobą, z nauczycielami, z, członkami różnych grup szkolnych i pozaszkolnych” (tamże, s. 43). Utrudnia więc wychowanie interpersonalne, którego celem jest „[…] kształtowanie po­staw i umiejętności sprzyjających zgodnemu współżyciu i konstruktyw­nej współpracy z innymi ludźmi oraz doskonaleniu stosunków między­ludzkich”.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!