DOTYCHCZAS UZYSKANE WYNIKI PROWADZONYCH BADAŃ

Przedmiotem dalszych rozważań będą kontakty społeczne, tj. komu­nikacja interpersonalna powstająca między dzieckiem a osobami z jego otoczenia. Efektywność komunikacji, jaka zachodzi między dzieckiem nie­pełnosprawnym a pełnosprawnymi rówieśnikami, rozpatrujemy ze wzglę­du na stopień satysfakcji, jakiej doświadczają obie jednostki (por. E. Trzebińska, 1980, s. 50). Wydaje się, że stopień ten jest najwyższy w wypadku partnerskiego’ stylu komunikacji, na który, według E. Trze­bińskiej (1980, s. 49), ,,[…] składają się zachowania wyrażające koncen­trację podmiotu w równym stopniu na własnej osobie i na osobie part­nera”.Interakcje społeczne dzieci uczących się systemem indywidualnym były tematem dwóch prac magisterskich realizowanych w Wyższej Szko­le Pedagogicznej w Bydgoszczy. I. Zdrojewska (1984) analizowała zakres kontaktów, przyczyny ich ograniczenia oraz kierunki optymalizacji (dzia­łania rodziców, nauczycieli, instytucji opiekuńczo-wychowawczych w tej dziedzinie).

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!