Archive for the Studia pedagogiczne Category

POJMOWANIE SYSTEMU SPOŁECZNEGO

Stąd system społeczny pojmowany jako złożona organizacja ról i za­dań winien być zainteresowany pełnym wykorzystaniem wymienionych wyżej możliwości oraz stworzeniem warunków, w których te możli­wości mogłyby się realizować w optymalny sposób. Fundamentalnym wa­runkiem przy tak sformułowanym zadaniu jest więc zapewnienie pro­cesów integracyjnych nie tylko w obrębie rodziny, grupy rówieśniczej, koleżeńskiej, zakładu pracy, szkoły, ale także […]

KRYTERIA SPRAWNEGO DZIAŁANIA A PROBLEM INTEGRACJI

Krytyka pedagogiki specjalnej podejmowana jest co jakiś czas zarów­no z pozycji naukowych, jak i niekiedy także z punktu widzenia małego jej wpJywu na kształt praktyki pedagogicznej. Mimo wyraźnego ożywie­nia się działalności teoretycznej pedagogiki specjalnej w ostatnim dzie­sięcioleciu i coraz atrakcyjniejszego ukazywania horyzontów w jej przed­miocie, uwaga przedstawicieli nauki ciągle jednak skupiona jest na po­dłożu fizjologiczno-społecznym […]

PRZEZWYCIĘŻANIE BARIER

Tymczasem stan wiedzy o przebiegu procesów rewalidacyjnych, prawach rządzących nimi i możliwościach stymulowa­nia określonych zmian w ich przebiegu jest ciągle niepełny.Bez przezwyciężenia barier emocjonalnych i daleko idącej wielostron­nej d e z i n t e g r a c j i, zarówno specjalnej teorii, jak i praktycznego realizowania jej zadań trudno będzie doczekać się „wyjścia […]

WEJRZENIE W BIEG ZDARZEŃ

Niestety każda próba racjonalnego wejrzenia w bieg zdarzeń naszej praktyki pedagogiczno-rewalidacyjnej — jeśli to wejrzenie nie jest dokonywane z perspektywy centralnych urzędów i instytucji, w aspekcie programów i zamierzeń, lecz z perspektywy konkretnych, rozpoznawalnych potrzeb podmiotów rewalidacji oraz autentycznego kształtu wdrożonych proce­dur — unaocznia dominację intuicji i irracjonalności nad empirią i celo­wością. Jakże łatwo, w […]

KRYTERIA SPRAWNEGO DZIAŁANIA A PRAKTYKA

W przypadku rewalidacji efektywność działania uzależniona bywa od wielu czynników, ale o tym wiadomo już od dziesięcioleci. Wśród tych czynników na czoło wysuwają się kwalifikacje zawodowe realizatorów pochodne od tych kwalifikacji procedury postępowania z okreś­lonymi przypadkami, wymagającymi specjalnej troski. Tymczasem łatwo zauważyć, że stan kwalifikacji, szczególnie w warstwie pedagogicznej specjalizacji, w placówkach kształcenia i wychowania […]

UWZGLĘDNIONY FAKT

Jeżeli uwzględni się fakt, iż w takiej sytuacji ka­drowej również cały zespół kierowniczy (liczny) nie legitymuje się nie­zbędnymi kwalifikacjami, to komentarz stanie się zbyteczny. Ze stanem tym koreluje — i to nie powinno nikogo zaskakiwać — metodyka rewalidowania, którą ilustruje wyraziście „zadziałanie” w przypadku chłop­ca (W. M., lat 16) z astmą, wieloletnimi zaniedbaniami szkolnymi i […]

SIEĆ INSTYTUCJI

Miało to zracjonalizować pomoc dzieciom wymagającym okre­ślonej troski ponad przeciętny zakres. W programie zakładano „[…] ści­słe współdziałanie resortu zdrowia i resortu oświaty w organizowaniu le­czenia, nauki i wychowania tych dzieci […]” (J. Slenzak, 1984, s. 4). Podejście jest racjonalne i całkowicie zgodne z opinią Światowej Orga­nizacji Zdrowia, wedle której opieka zdrowotna nad uczniami powinna obejmować: […]