Archive for the Integracja ludzi niepełnosprawnych Category

SYTUACJA DZIECI Z UTRUDNIENIAMI W NAUCE

Organizowanie tych zespołów wymaga dodatkowych specjalistycz­nych zabiegów pedagogicznych. Są one przeznaczone dla uczniów z nie- wielkm opóźnieniem rozwoju umysłowego, zaburzonym rozwojem mo­wy, procesów emocjonalno-wolicjonalnych i nerwowych oraz z deficy­tami w rozwoju funkcji percepcyjnych. Na zajęcia te przeznacza się w zasadzie 2 3 godziny tygodniowo na oddział, przy czym mogą się one odbywać w zespołach międzyklasowych […]

ZAJĘCIA W GRUPACH

Prowadzą je w grupach liczą­cych od 3 do 10 uczniów nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifi­kacje uzyskane w toku studiów lub na kursach i studiach podyplomowych organizowanych przez wyższe uczelnie oraz, oddziały Instytutu Kształ­cenia Nauczycieli. W wyniku cytowanego wyżej zalecenia stworzone zo­stały szerokie możliwości udzielania skutecznej pomocy dzieciom z trud­nościami w nauce.Niniejsze badania dotyczą właśnie tych dzieci,, […]

ZNALEZIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Szczególnie ważne wydawało się znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:Jaki odsetek stanowią dzieci z trudnościami w nauce w stosunku do ogólnej populacji dzieci w wieku szkolnym i jakie są tego przyczyny?Czy i w jakim zakresie dzieci z trudnościami w nauce, otrzymują pomoc specjalną na terenie szkoły masowej?Jaka jest skuteczność podjętych form pomocy specjalnej i czym jest […]

NAJCZĘSTSZA PRZYCZYNA STANU RZECZY

Zaznaczyć jednak wypada, że zarówno, ankieta, jak i wywiady wska­zują, że rzeczywista liczba dzieci potrzebujących tej pomocy jest nieco wyższa. Najczęstszą przyczyną tego, stanu rzeczy są ograniczone możli­wości badania dzieci przez szkoły i poradnie wychowawczo-zawodowe; liczba i odsetek dzieci zakwalifikowanych do zespołów korekcyjno -wyrównawczych zmniejsza się stopniowo, w miarę wzrostu klas od 25,2% w klasie […]

PROWADZONE BADANIA

Badania prowadzone w okresie 3 lat pozwoliły w pewnym stopniu prześledzić, czy i na ile organizowana specjalna pomoc była skuteczna oraz jakie czynniki determinowały o stosowanym przez szkoły sposobie rozwiązania tego problemu.Pierwsze zagadnienie będące przedmiotem badań dotyczyło liczby dzieci z utrudnieniami w nauce i przyczyn tego zjawiska.Analiza zebranego materiału pozwala na stwierdzenie, że na ogól­ną […]

TŁUMACZENIE ZJAWISKA

Zjawisko to można tłumaczyć tym, iż uczniowie szkół wiejskich nie są badani przez specjalistów, przeto przypadki utrudnień w nauce są nie ujawnione. Można by przypuszczać, że utrudnienia w nauce wraz z wiekiem ucznia nie występują tak jaskrawo, przeto są mniej widocz­ne, niektóre zaś ustępują zupełnie. Jest to zgodne z poglądami H. Spionek (1975), która twierdzi, […]

W NAUCE JĘZYKA

Tak w nauce języka polskiego i rosyjskiego dominujące znaczenie mają wady i zaburzenia percepcji wzroku, słuchu i mowy. Przy naucza­niu zaś matematyki dominują trudności związane z zaburzeniami per­cepcji wzrokowej, natomiast przy nauce geografii najczęstszą przyczyną trudności są zaburzenia łączne, sprzężone w nauce historii — wady słu­chu i zaburzenia sprzężone.Zasygnalizowane tutaj zależności między wynikami nauczania po­szczególnych […]