Archive for the Integracja ludzi niepełnosprawnych Category

DZIECI Z ODCHYLENIAMI OD NORMY W ŚWIETLE WYPOWIEDZI UCZNIÓW KLAS POWSZECHNYCH

Uczęszczający do klas powszechnych wyrażali swój stosunek do nie­pełnosprawnych w wypracowaniach nt. „Uczniowie klas specjalnych”. Na 420 objętych badaniami 217 (51,7%) jest pozytywnie ustosunkowa­nych do dzieci z klas specjalnych, 194 (46,2%) przejawia postawy nega­tywne i 9 (2,!%) — niezdecydowane. Stosunek do niepełnosprawnych rówieśników ulega pewnym korzystnym zmianom wraz z wiekiem (po­stawy pozytywne deklaruje 43,3% uczniów […]

ANALIZA WYPRACOWAŃ

Analiza wypracowań uczniów wykazuje, iż pozytywne kontakty oso­biste stanowią podstawę do kształtowania się pożądanych postaw spo­łecznych wobec odchylonych od normy. W przypadkach, kiedy one za­istniały, nie odnotowano negatywnego stosunku do dzieci z klas spe­cjalnych. W przeciwnym razie przyjmowane są sądy zasłyszane, z reguły nieadekwatne i krzywdzące niepełnosprawnych.Niektóre czynniki ograniczające działalność dydaktyczną, opiekuńczo- wychowawczą i integracyjną […]

WYJĄTKOWE ŚRODOWISKA

Do wyjątkowych też należą środowiska, w których ten stan rzeczy próbowano skorygować w okresach późniejszych, kiedy klapy specjalne już funkcjonowały. Pochodną tego jest niezbyt przychylne nastawienie doi klas specjalnych i ich uczniów, nie zawsze właściwe do­cenianie potrzeb kształcenia specjalnego. Do czynników szczegółowych, ograniczających funkcjonowanie klas specjalnych w warunkach szkół powszechnych, należą między innymi:niekorzystne (dla klas […]

Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ

Z przeprowadzonych badań wynikają następujące wnioski: Ocena warunków, w jakich przebiega rewalidacja fizyczna, psy­chiczna, zawodowa i społeczna uczniów upośledzonych umysłowo w kla­sach specjalnych zbiorczych szkół gminnych i szkół specjalnych dużej aglomeracji (np. system diagnozy i orzecznictwa, dostęp do pracowni przedmiotowych, możliwości organizowania rewalidacji indywidualnej, wykorzystanie w procesie kształcenia środków dydaktycznych), poz walą stwierdzić, iż generalnie […]

MŁODZIEŻ ZE SZKÓŁ SPECJALNYCH

Młodzież ze szkół specjalnych uzyskała nieco wyższe wyniki w za­kresie opanowania treści programowych z języka polskiego i matematyki w porównaniu z młodzieżą klas specjalnych zbiorczych szkół gminnych.Na badanym, terenie widoczna jest znaczna dysproporcja w za­kresie działalności wychowawczej na rzecz uczniów kształcenia masowe­go i specjalnego. Formami aktywności wychowawczej objęci są z re­guły (lub nawet wyłącznie) uczniowie […]

BRAK POZYTYWNYCH KONTAKTÓW

Brak pozytywnych kontaktów utrwala błędne przekonania otoczenia co do właściwości dzieci upośledzonych i nie sprzyja korekcie wadliwrych postaw społecznych wobec uczniów niepełnosprawnych.Działania na rzecz doskonalenia funkcjonowania klas specjalnych w warunkach szkół masowych winny być ukierunkowane przede wszyst­kim na kształtowanie pozytywnych nastawień nauczycieli do uczniów odchylonych od normy i na pozyskanie kadry pedagogicznej do prak­tycznej realizacji […]

AKCEPTACJA PRZEZ NAUCZYCIELI

Akceptacja przez nauczycieli dzieci upośledzonych i ich kształcenia z rówieśnikami pełnosprawnymi wydaje się być podstawowym warun­kiem integracji społecznej środowisk szkolnych. Bez niej niepodobna oczekiwać gotowości szkół „normalnych” do przyjęcia zadań i obowiąz­ków wobec uczniów odchylonych od normy rozwojowej (O. Lipkowski 1976).Liczne badania prezentowane w ostatnich latach w wielu publikacjach podnoszą problem trudności w nauce czytania, […]