ANALIZA WYPRACOWAŃ

Analiza wypracowań uczniów wykazuje, iż pozytywne kontakty oso­biste stanowią podstawę do kształtowania się pożądanych postaw spo­łecznych wobec odchylonych od normy. W przypadkach, kiedy one za­istniały, nie odnotowano negatywnego stosunku do dzieci z klas spe­cjalnych. W przeciwnym razie przyjmowane są sądy zasłyszane, z reguły nieadekwatne i krzywdzące niepełnosprawnych.Niektóre czynniki ograniczające działalność dydaktyczną, opiekuńczo- wychowawczą i integracyjną badanych szkół. Ograniczenia w działalności na rzecz; dzieci upośledzonych wydają się być istotnie warunkowane niedostatecznym rozeznaniem społeczności szkolnych w problematyce pedagogiki .specjalnej i kształcenia specjal­nego. Badania dowiodły braku wystarczającego (lub jakiegokolwiek) przygotowania szkół do prowadzenia klas specjalnych; organizacji no­wej formy kształcenia nie poprzedziły działania ukierunkowujące nau­czycieli, nie przygotowano również uczniów do przyjęcia niepełnospraw­nych kolegów.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!